ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC031504
ที่ตั้ง : ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ค่าตรวจวัด : ปริมาณน้ำฝน
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำห้วยหลวง
ชื่อสถานี : โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
พิกัด UTM : 1,890,902N    245,391E
พิกัด LAT,LNG : 17.08844, 102.60749
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำห้วยหลวงส่วนที่ 1
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

70.00

มม. เตือนภัย :

110.00

มม.