ความเป็นมาของโครงการ

 กรมทรัพยากรน้ำมีภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค อุทกภัย ภัยแล้ง และประเมินสมดุลการใช้น้ำของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งมีกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ทำหน้าที่กำกับดูแลโดยได้จัดตั้งศูนย์เมขลาเป็นหน่วยปฏิบัติการ และ เพื่อให้ภารกิจของศูนย์เมขลามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง เพื่อจัดทำระบบตรวจวัดติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำการประมวลผล คาดการณ์สถานการณ์น้ำ และเสนอแนะมาตรการแนวทางในการบริหารจัดการและช่วยเหลือต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ให้ได้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โครงข่ายสถานีติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง

ผลที่ได้รับจากโครงการ

  • มีโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ในลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง
  • มีแบบจำลองคณิตศาสตร์และระบบช่วยในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยเมื่อเกิดวิกฤติน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
  • มีข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของฝายและเขื่อน หรืออาคารชลศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง ได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์เพื่อบรรเทาวิกฤติน้ำ
  • มีรายงานสรุปผู้บริหารด้านวิกฤติน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง
  • ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวงได้ทันที