-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 151.57 150.83 145.19 146.12 151.51 158.00 156.00 154.00 152.00 150.00 148.00 146.00 144.00 0 89 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (24/06/2024 17:20)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6