-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 170.23 169.71 166.93 167.73 167.49 172.00 170.00 168.00 166.00 0 111 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (24/06/2024 22:28)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6